ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਯਾਂ ਵੱਡੀਆਂ

ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਯਾਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ
ਕਮਲੀ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਛਡੀਆਂ
ਮਾਸ ਝੜੇ ਝੜੀ ਪਿੰਜਰ ਹੋਇਯਾਂ
ਕਰਕਨ ਲਗੀਆਂ ਹਡੀਆਂ
ਮੈਂ ਇਆਣੀ ਨੇਹੁੰ ਕੀ ਜਾਣਾ
ਬਿਰਹੁ ਤਣਾਵਾਂ ਕੀ ਗਡੀਆਂ
ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਂਯੀ ਦਾ
ਦਾਵਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਲਗੀਆਂ...
-ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

Design by WPThemesExpert | Blogger Template by BlogTemplate4U